دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلاید : 87صفحه قسمتی از پاورپوینت : چکیده .............................................................................................................

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 348 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 87

حجم فایل:126 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

  قابل ویرایش

  تعداد : 87صفحه


  چکیده .............................................................................................................................................. 1
  فصل اول : طرح تحقیق
  1-1 مقدمه ...................................................................................................................................... 3
  2-1 موضوع تحقیق ........................................................................................................................ 3
  3-1 بیان مساله................................................................................................................................. 4
  4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................ 4
  5-1 اهداف تحقیق .......................................................................................................................... 5
  6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق.................................................................................................. 5
  7-1پیشینه تحقیق............................................................................................................................. 5
  1-7-1 تحقیقات داخلی .................................................................................................................. 5
  2-7-1تحقیقات خارجی ................................................................................................................. 8
  3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات .................................................................................................... 10
  8-1 تعاریف مربوط به هویت........................................................................................................... 11
  9-1 موانع و تنگناهای تحقیق .......................................................................................................... 14
  فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ............................................................................................... 16
  1-2 مقدمه ...................................................................................................................................... 17
  2-2 مباحث نظری .......................................................................................................................... 17
  1-2-2 دورکیم ................................................................................................................................ 17
  2-2-2 پارسونز ................................................................................................................................. 18
  3-2-2 ماکس وبر ............................................................................................................................. 20
  4-2-2 کنش متقابل نمادی................................................................................................................ 22
  5-2-2 کولی ..................................................................................................................................... 23
  6-2-2 مید ........................................................................................................................................ 24
  7-2-2 گافمن.................................................................................................................................... 26
  8-2-2 نظریه هویت (بورک) ............................................................................................................. 27

  عنوان صفحه
  3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ...................................................................................... 30
  4-2 پرسشهای تحقیق .................................................................................................................... 31
  5-2 فرضیات تحقیق ...................................................................................................................... 31
  6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق.................................................................................................... 32
  فصل سوم : روش تحقیق .............................................................................................................. 34
  1-3 مقدمه .................................................................................................................................... 35
  2-3 نوع تحقیق.............................................................................................................................. 35
  3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق................................................................................... 35
  1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق .......................................................................................... 35
  2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق............................................................................................ 38
  4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ....................................................................................................... 42
  5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق ............................................................................................. 43
  1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل .......................................................................................... 43
  2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته .......................................................................................... 45
  6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) .................................................................................. 46
  7-3 اعتبار تحقیق ............................................................................................................................. 47
  8-3 جامعه آماری................................................................................................................................ 47
  9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری....................................................................................... 48
  1-9-3 تعیین حجم نمونه .................................................................................................................. 48
  2-9-3 شیوه نمونه گیری ................................................................................................................... 49
  10-3 واحد تحلیل.............................................................................................................................. 50
  11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات .............................................................. 50
  12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................................... 50
  فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق...................................................................................... 51
  1-4 مقدمه........................................................................................................................................ 52
  2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ..................................................................................................... 52
  1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ..................................................................... 52
  عنوان صفحه
  2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ........................................................ 53
  3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی....................................................... 53
  4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر...................................................... 54
  5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر...................................................... 54
  6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده............................................. 55
  7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ......................................................................... 57
  8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران .................................................................................................... 58
  9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ....................................................................................... 59
  10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ........................................................................ 60
  11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان ......................................................... 61
  12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ............................................................................ 62
  13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ..................................................................... 63
  14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ............................................................................... 64
  15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ....................................................................... 65
  فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق................................................................................ 66
  1-5 مقدمه........................................................................................................................................ 67
  2-5 آزمون فرضیات......................................................................................................................... 67
  1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ..................... 67
  1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ........................ 68
  2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان.................. 68
  3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان ......................... 69
  2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی».... 69
  1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ............. 70
  2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» ..... 70
  3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ............... 71
  3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ........................ 71
  1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ............................. 71
  عنوان صفحه
  2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»...................... 72
  3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»................................ 72
  4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»................................. 73
  1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ................................... 73
  2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ..................................... 74
  3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» .................................... 74
  5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» .................. 74
  1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» ....................... 75
  2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ................ 75
  3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ......................... 76
  6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»........ 76
  1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»............. 77
  2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»..... 77
  3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»............. 78
  3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) .................................................................................. 78
  1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ........................................................................................... 78
  2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ....................................................................................... 80
  3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی............................................................................................... 82
  4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی..................................................................................... 84
  4-5 تحليل مسير............................................................................................................................... 86
  فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها .............................................................................................. 92
  1-6 خلاصه تحقیق ............................................................................................................................ 93
  2-6 جمع بندی و نتیجه گیری .......................................................................................................... 94
  3-6 پیشنهادها..................................................................................................................................... 99
  فهرست منابع و ماخذ ........................................................................................................................ 102
  پیوست

  فهرست جداول
  عنوان صفحه
  جدول1-3 ميزان آلفاي كرانباخ ........................................................................................................ 47
  جدول 2-3 ميزان دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،
  رشته و پايه تحصيلي............................................................................................................................ 48
  جدول 3-3 توزيع حجم نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس......................................................... 49
  جدول 4-3 توزيع حجم نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي............................................ 50
  جدول 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب جنس ............................................................................. 52
  جدول 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي ................................................................... 53
  جدول 3-4 توزيع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي.................................................................. 53
  جدول 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر................................................................. 54
  جدول 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر................................................................ 55
  جدول 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده...................................................... 56
  جدول 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود....................................................... 57
  جدول 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن.................................................. 58
  جدول 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ...................................................... 59
  جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي............................................ 60
  جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي.................................................. 61
  جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني............................................................ 62
  جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي.................................................... 63
  جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي............................................................ 64
  جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي..................................................... 65
  جدول 1-5 آزمون تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب جنس.................................................. 67
  جدول 2-5 آزمون تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ..................................................... 68
  جدول 3-5 آزمون تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس............................................... 68
  جدول 4-5 آزمون تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس........................................................ 69
  جدول 5-5 همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت اجتماعي................................................. 69
  جدول 6-5 همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني...................................................... 70
  عنوان صفحه
  جدول 7-5 همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت خانوادگي.............................................. 70
  جدول 8-5 همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي......................................................... 71
  جدول 9-5 همبستگي رضايت فرد از خود با هويت اجتماعي............................................................ 71
  جدول 10-5 همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ديني.................................................................. 72
  جدول 11-5 همبستگي رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي........................................................... 72
  جدول 12-5 همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ملي.................................................................. 73
  جدول 13-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت اجتماعي................................................... 73
  جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني............................................................ 73
  جدول 15-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي................................................. 74
  جدول 16-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي.......................................................... 74
  جدول 17-5 همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت اجتماعي......................................................... 75
  جدول 18-5 همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ديني ............................................................... 75
  جدول 19-5 همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي......................................................... 76
  جدول 20-5 همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ملي................................................................. 76
  جدول 21-5 همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي............................................. 77
  جدول 22-5 همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني................................................... 77
  جدول 23-5 همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي........................................... 78
  جدول 24-5 همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي...................................................... 78
  جدول 25-5 عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني.. 79
  جدول 26-5 عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم.................... 79
  جدول 27-5 عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم........................................................... 80
  جدول 28-5 عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني
  هويت خانوادگي ................................................................................................................................. 81
  جدول 29-5 عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم........... 81
  جدول 30-5 عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 82
  جدول 31-5 عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي.... 83

  عنوان صفحه
  جدول 32-5 عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم.......... 83
  جدول 33-5 عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم.......................................................... 84
  جدول 34-5 عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني
  هويت اجتماعي...................................................................................................................................... 85
  جدول 35-5 عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم........... 85
  جدول 36-5 عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم....................................................... 86
  جدول 37-5 محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني....................................... 88
  جدول 38-5 محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي................................ 89
  جدول 39-5 محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي....................................... 90
  جدول 40-5 محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي................................ 91
  فهرست اشكال
  شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت ................................................................................................ 28
  شكل 2-2 الگوي نظري و تحليلي تحقيق ............................................................................................. 33
  فهرست نمودارها
  نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) ......................................................... 20
  نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود......................................................... 57
  نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران بودن...................................................... 58
  نمودار 3-4 توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها......................................................... 59
  نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گووهي............................................... 60
  نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي – اجتماعي................................................ 61
  نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني............................................................... 62
  نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي....................................................... 63
  نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي............................................................... 64
  نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت اجتماعي......................................................... 65
  نمودار1-5 تحليل مسير هويت............................................................................................................ 87  برچسب ها: دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور دانلود مق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت