فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بين فشار روانی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بررسی رابطه بين فشار روانی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه بين مولفه‌های محيط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار بررسی رابطه بين مولفه‌های محيط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی قیمت: 9,000 تومان
بررسي رابطه بين هوش هيجانی و رضايت زناشويی در بين دانشجويان متأهل بررسي رابطه بين هوش هيجانی و رضايت زناشويی در بين دانشجويان متأهل قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بين هوش هيجانی و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان بررسی رابطه بين هوش هيجانی و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع ابتدايی بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع ابتدايی قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه نارضايتی شغلی و افسردگی بررسی رابطه نارضايتی شغلی و افسردگی قیمت: 8,000 تومان
بررسی راه های پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايی بررسی راه های پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايی قیمت: 8,000 تومان
بررسی رضايت مندی دانشجويان دانشگاه از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی بررسی رضايت مندی دانشجويان دانشگاه از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی قیمت: 8,000 تومان

بررسی رابطۀ ويژگيهای شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

بررسی رابطۀ ويژگيهای شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع م

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 64 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:111 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بررسی رابطۀ ويژگيهای شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان
   
  نوع فایل: word
  قابل ویرایش 110 صفحه

  چکیده:
  پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري
  وجود ندارد.

  مقدمه:
  شخصيت(Personality)شامل كل وجود فرداست و وضع عمومي بدن ،مهارتها،رغبت ها،اميدها،وضع ظاهر،احساسات وهيجانها،عادتها،هوش،خصوصيات اخلاقي،فعاليت ،معتقدات وافكار فردرادربرمي گيرد.شخصيت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه اميدواراست بشود مي باشد.پس هرصفتي كه فردرا ازافرادديگرمتمايزمي كندجنبه اي ازشخصيت اوراتشكيل مي دهدكه ممكن است اين صفت ازصفتهاي بدني باشدمانند نيرو،چاقي،لاغري،زيبايي،زشتي،و..... ياذهني مانندهوش،استعداد،نوع افكار وعقايدو.... ياهيجاني وعاطفي مانندترسويي وبي باكي،عصبانيت وآرام بودن ،ويااخلاقي مانندراستگويي ،دروغگويي ،سهل انگاري وهمچنين ممكن است اين صفت ،موروثي باشدمانندقد،رنگ پوست،رنگ موي سر،يااكتسابي مانندگرايش هاومعتقدات ديني وسياسي وبنابراين ،مي توان گفت :شخصت هرفردكل خصايص بدني،ذهني وعاطفي و اجتماعي واخلاقي – اعم ازموروثي و اكتسابي – هستندكه او رابطور آشكار ازديگران مشخص مي كند.
  شخصيت ايستا(static)نيست بلكه پويا(dynamic)ياپيوسته درحال تغييراست.وقتي ازشخصيت فردسخن مي گوييم به يكتاوبي نظيربودن اوتوجه داريم زيرا دوفردهم شخصيت نمي توان يافت.درواقع،شخصيت فردهمان است كه باضمير«من»ياكلمه«خود»(self) ازآن تعبيرمي كندومنظورشناخت شخصيت فرد،شناخت تركيب وسازمان رفتاراوبه صورت تمامي وكلّيت است(شعائري نژاد،1374).
  روانپزشكان فردي راازنظر رواني سالم مي دانندكه تعادل بين رفتارها وكنترل او درمواجه بامشكلات اجتماعي وجود داشته باشد.از اين ديدگاه انسان ورفتارهاي اودرمجموع يك سيستم درنظرگرفته مي شود.كه براساس كيفيات تاثيروتأثر متقابل عمل مي كنند.بااين ديد سيستميك ملاحظه مي شودكه چگونه عوامل متنوع زيستي انسان برعوامل رواني اجتماعي اوتاثيرگذاشته وبالعكس ازآن اثرمي پذيرد. به عبارت ديگر دربهداشت وتعادل رواني انسان به تنهايي مطرح نيست بلكه آنچه موردبحث قرارمي گيرد پديده هايي است كه دراطراف اووجود داردوبرجمع سيستم ونظام اوتاثيرمي گذارندوازآن متأثرمي شوند.پس ازديدروانپزشكي سلامتي عبارت است ازتعادل درفعاليت هاي زيستي،رواني،واجتماعي افراد كه انسان ازاين تعادل سيستميك وساختار هاي سالم خودبراي سركوب كردن وتحت كنترل درآوردن بيماري استفاده مي كند.روانكاوان وطرفداران فرضيه هاي روانكاوي (روان تحليلي)ازشخصيت ايده آل صحبت مي كنندو«من » راميانجي بين خواسته هاي «نهاد » وكنترل و مؤاخذه «فوق من » مي دانندوبهنجاري راميانجيگري صحيح ومنطقي بين دوقدرت«نهاد»و«ابرمن»مي دانند- روانكاوان به مراحل مختلف رشد رواني وعملكردصحيح وخالي ازتعارض الگو،استفاده ازمكانيسم هاي دفاعي سازنده درضربه ها وفشارهاي شديد را دليل برسلامت وتعادل روان مي دانند.كارهاي اريكسن وهارتمن نيزبه منظورتأييد اين نظريه است(ميلاني فر،1376).

  بيان مسئله:
  ازديرباز مفهوم شخصيت موردتوجه حكما ودانشمندان بوده است وبخصوص ارتباط آن باموضوعات اخلاقي ،رفتاري ،اجتماعي ازمباحث مهم واساسي به شمارمي رود.
  درباره شخصيت و ويژگيهاي آن نظريه ها وديدگاههاي بسيارمختلف وهمچنين تعاريف بسياري براي آن ارائه شده است.
  رايج ترين برداشت وتعريفي كه محققان وروان شناسان داشته اندعبارت است ازمجموعه ويژگيهاي جسماني ،رواني ،رفتاري كه هركدام را ازافراد ديگرمتمايزومنحصربه فردمي كند(كريمي ،1374).
  يكي از ابتدايي ترين اموري كه درجهت رشد وتوسعه هرعملي انجام مي پذيردطبقه بندي كردن آن است وشخصيت نيزازاين قاعده مستثني نبوده است .روان شناسان طبقه بندي هاي مختلفي درمورد شخصيت داشته اند وبراي هرطبقه نيزويژگيها وخصوصيات خاصي درنظرگرفته اند وانواع مختلف شخصيت را ارائه داده اند.
  تامين سلامتي افرادجامعه يكي ازمهمترين مسائل اساسي درهركشوري محسوب مي شودكه بايدآن راازديدگاه سه بعدي جسمي ،رواني واجتماعي نگريست(شاملو،1372).
  بعدرواني بهداشت دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بنابه دلايل مختلف موردتوجه كافي قرارنگرفته است.سازمان بهداشت (1993)معتقداست دركشورهاي درحال توسعه حجم مشكلات رفتاري و رواني رو به فزوني است وبي توجهي به آن درابعادفردي وخانوادگي واجتماعي اثرات سوء وغيرقابل جبراني به جاي مي گذارد(حسيني،1371).
  درگذشته فرد درانجام وظيفه خودبا آهنگي يكنواخت اعمال تكراري وساعت هاكارمداوم درگيربود.امروزه هرفردفعالي با«شوك آينده»روبروست.اين شوك درتمام سطوح قابل لمس است.براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ،اختلالهاي رواني،اختلالهاي جدي وشايع هستندكه درسرتاسر دنيامشاهده مي شودو دو پنجم ازتمامي ناتواني ها به علت اختلالهاي رواني،رواني اجتماعي وعصبي بود.واين موارديك پنجم ازكل مراجعين به مركزبهداشت عمومي راتشكيل مي دهند.(آزاد،1375).
  اگرنيازهاي زيستي و وراني فردبه طورخود به خودارضاء مي شدزندگي واقعاً آسان بود ولي چنان كه مي دانيم موانع زيادي،خواه محيطي وخواه دروني وجود داردكه مخل ارضاي نيازهاهستند.اين موانع موجب فشاررواني درفرد مي گردند(آزاد،1375).
  آنچه مسلم است اول بايددرنظرگرفت كه زندگي آدمي ازبدوتولد تامرگ مجموعه مبارزات باطبيعت است منتهي درهرمرحله اي ودرهرموردي به نحو مخصوص انجام مي گيرد.بشردرطول زندگي بارويدادهاي زيادي برخوردمي كندكه باعث بروز برخي مسائل رواني وجسمي مي گرددوبدين سبب است كه بهداشت رواني جامعه راتهديدمي كندالبته هرچنداين عوامل چاشني زندگي است ولي هيچ كس نمي تواندبدون آن زندگي كند.پس مسأله اصلي تحقيق حاضراين است كه آيابين ويژگيهاي شخصيتي وسلامت رواني رابطه وجود دارد؟

  فهرست مطالب:
  چكيده
  تقدیروتشکر
  تقدیم به
  فصل اول(كليات پژوهش)
  مقدمه
  بيان مسئله
  ضرورت واهميت تحقيق
  اهداف تحقيق
  فرضيه هاي تحقيق
  متغيرهاي تحقيق
  تعاريف نظري
  تعاريف عملياتي
  فصل دوم(پيشينه پژوهش)
  شخصيت ومفهوم آن
  ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت
  نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)
  نظريه تحليلي يونگ
  نظريه پويايي رواني –اجتماعي
  نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان
  نظريه اسلام درباره شخصيت انسان
  الگوي شخصيت
  پايداري شخصيت
  تغييردرشخصيت
  شخصيت سالم
  ساختارشخصيت
  همساني شخصيت
  تعريف سلامت رواني
  تاريخچه سلامت رواني
  كليدسلامت رواني
  چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟
  اعتمادبه نفس،كليدسلامت رواني
  نظريه هاي سلامت رواني
  1-الگوي گوردون آلپورت
  2-الگوي كارل راجرز
  3- الگوي كارل گوستاو يونگ
  4-الگوي ويكتورفرانكل
  5- الگوي اريش فروم
  6-الگوي آبراهام مزلو
  7-الگوي فريتس پرلز
  تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان وويژگي هاي شخصيتي
  فصل(روش تحقيق)
  روش تحقيق
  جمعيت هدف
  روش نمونه برداري وتعدادآنها
  ابزاراندازه گيري
  روش جمع آوري داده ها
  فصل چهارم(تجزيه وتحليل آماري)
  تجزيه وتحليل آماري
  جدول1-4نمرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان
  جدول شماره 2-4محاسبه ضريب همبستگي از راه اعدادخام(دختران)
  جدول 3-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان
  جدول 4-4 مرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبيرستان
  جدول 5-4 محاسبه ضريب همبستگي ازراه اعدادخام(پسران)
  جدول 6-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزانپسرمقطع سوم دبيرستان
  جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
  جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
  جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
  چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبيرستان
  جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
  فصل پنجم (بحث ونتيجه گيري)
  بحث ونتيجه گيري
  محدوديتهاي تحقيق
  پيشنهادات پژوهش
  منابع ومآخذ
  پيوست الف- پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)
  پيوست ب- پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)

  منابع و مأخذ:
  1-آزاد حسين.(1375).آسيب شناسي رواني.تهران.انتشارات بعثت.
  2- اتكينسون ،ريچارد اس،اتكينسون،ريتال،هيلگارد ارنست ن،(1382).زمينه روانشناسي.(ترجمه محمدتقي براهني....وديگران)؛تهران:رشد.
  3-بنادرخشان،همايون.(61)كليدسلامت رواني.نشريه :موفقيت
  4-حسيني،ابوالقاسم.(1371).اصول بهداشت رواني.مشهد:انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
  5-دلاور،علي.(1381).احتمالات وآماركاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي .تهران:رشد.
  6-ستوده،هدايت الله.(1381).آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)(ويرايش 2).تهران :آواي نور.
  7-سيف ،علي اكبر.(1382).روش تهيه پژوهشنامه در روانشناسي وعلوم تربيتي .تهران :نشردوران.
  8-شعائري نژاد،علي اكبر.(1374).روان شناسي رشد(ويرايش؟).تهران .اطلاعات
  9- شولتس،دو آن.(1369).روانشناسي كمال- الگوهاي شخصيت(ترجمه گيتي خوشدل).تهران:نشرنو.
  10-شاملو،سعيد.(1383).بهداشت رواني(ويرايش 2).تهران:رشد.
  11-صادقي ،منصوره السادات ،مظاهري،محمدعلي.(1384).اثر روزه داري برسلامت روان.مجله روانشناسي ،ش 6،ص 292 .
  12-كريمي،يوسف.(1379).روانشناسي شخصيت .تهران:موسسه نشرويرايش.
  13-گروه مطالعات روانشناختي (1376).به نقل ازگلدبرگ(1972)وهيلر(1979).
  14- گروسي،محمد.(؟).ارزيابي شخصيت .انتشارات ،
  15-ميلاني فر،بهروز.(1373).بهداشت رواني .انتشارات رشد.
  16-مهرابي،نادر.(1383).بررسي ميزان سلامت رواني وتنيدگي درمعتادان،قاچاقچيان موادمخدروافرادعادي،مجله روانشناسي،ش 2،ص173.
  17-محي الدين ،ملك.(1382).بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي(درونگرايي ،برونگرايي،هيجان طلبي)دروابستگي به نيكوتين .پايان نامه كارشناسي.
  18-هاشم زاده،ايرج،اورنگي،مريم،وبهره دار،محمدجعفر.(1378).بررسي ميزان استرس شغلي ورابطه آن باسلامت روان دركاركنان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز،چهارمين گنگره سراسري استرس بيمارستان حافظ شيراز.
  19-يوسفي،فائق،ويوسفي ،محمدحسين.(1378).بررسي سلامت رواني دانش آموزان دبيرستان شهرسنندج وعوامل مرتبط باآن .دانشگاه علوم پزشكي كردستان.
   


  برچسب ها: بررسی رابطۀ ويژگيهاي شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان ویژگی های شخصیتی سلامت روان مقالات روانشناسی دانش آموزان دانش آموز
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت