پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 299 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 164

حجم فایل:416 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 164 صفحه

  چكيده:
  کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس ۵ امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

  فهرست مطالب
  چكيده:.. 1
  مقدمه:.. 2
  فصل اول :کليات تحقيق
  ۱-۱-مقدمه 4
  ۲-۱ بیان مساله 5
  ۳-۱ تاریخچه موضوع 7
  ۴-۱دلایل انتخاب موضوع 9
  ۵-۱اهمیت تحقیق 9
  ۶-۱ اهداف تحقیق: 10
  ۷-۱ فرضیه های تحقیق 11
  ۸-۱ جمع آوری اطلاعات: 12
  ۹-۱ قلمرو موضوعی: 12
  ۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 12
  فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲- مقدمه 15
  ۲-۲ مفهوم آموزش 16
  ۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش 17
  ۴-۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت 17
  ۱-۴-۲ آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی 17
  ۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 19
  ۳-۴-۲آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی 20
  ۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21
  ۶-۲ آموزش قبل از خدمت: 22
  ۱-۶-۲ آموزش کوتاه مدت 22
  ۲-۶-۲ آموزش های بلند مدت 22
  ۷-۲ آموزش ضمن خدمت: 23
  ۸-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 25
  ۹-۲ اصول آموزش ضمن خدمت 29
  ۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت 32
  ۱-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان 32
  ۲-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف 34
  ۳-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت 36
  ۱۱-۲ الگو های آموزش ضمن خدمت 36
  ۱۲-۲ سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان 41
  ۱۳-۲ الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت 43
  ۱۴-۲ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 45
  ۱۵-۲ از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50
  ۱۶-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56
  ۱۷-۲ آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57
  ۱۸-۲ تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59
  ۱۹-۲ فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59
  ۲۰-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60
  ۲۱-۲ تئوری نمایندگی: 66
  ۲۲-۲ نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69
  ۲۳-۲ روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71
  ۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده: 73
  ۱-۲۴-۲ در خارج از کشور: 73
  ۲-۲۴-۲ در داخل کشور: 77
  ۲۵-۲ خلاصه فصل دوم: 80
  فصل سوم :روش اجرای تحقيق
  ۱-۳- مقدمه 82
  ۲-۳ تهیه وتنظیم فرضیه 82
  ۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق 83
  ۴-۳ جمع آوری اطلاعات 85
  ۱-۴-۳ جامعه آماری 85
  ۲-۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات 85
  ۵-۳ روش نمونه گیری 86
  ۶-۳ اندازه نمونه 87
  ۷-۳ طبقه بندی اطلاعات 88
  ۸-۳ اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش 89
  ۹-۳ طرح آماری 91
  ۱۰-۳ آزمون تک متغیری مجذور کای 91
  ۱۱-۳ توزیع تی – استیودنت 92
  ۱۲-۳ اعتبار پرسشنامه 93
  ۱۳-۳ پایایی آزمون 93
  ۱-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94
  ۲-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96
  ۳-۱۳-۳مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97
  ۴-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98
  ۵-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99
  ۶-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100
  ۱۴-۳ قلمرو پژوهش 101
  ۱۵-۳خلاصه فصل 101
  فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
  ۱-۴-‏ مقدمه 103
  ۲-۴ آمار توصيفي: 103
  ۱-۲-۴ بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 104
  ۲-۲-۴آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108
  ۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق 108
  ۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه اول: 108
  ۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه دوم: 110
  ۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه سوم: 111
  ۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه چهارم: 112
  ۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضيه پنجم: 114
  ۶-۳-۴تجزیه و تحلیل فرضيه ششم: 115
  ۴-۴ آزمون كاي-دو : 116
  ۵-۴ آزمون مقايسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119
  ۶-۴ آزمون مقايسه تاثير آموزش حرفه‌اي و غير حرفه‌اي ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122
  ۷-۴ نتايج آزمون فرضيه ها به طور خلاصه 123
  ۸-۴ خلاصه فصل 126
  فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
  ۱-۵-مقدمه 128
  ۲-۵ مرور چارچوب تحقیق 128
  ۳-۵ نتيجه گيري 129
  ۴-۵ نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130
  ۵-۵ محدودیتهای تحقیق 132
  ۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 132
  ۷-۵ پیشنهادهای عملی تحقیق 133
  پیوستها
  پیوست الف) : پرسشنامه 135
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 141
  منابع لاتین: 142
  چکیده انگلیسی: 149

  برچسب ها: پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی آموزش های حرفه ای آموزش حرفه ای آموزش حرفه ای مستمر نحوه عمل حسابداران حسابداران حسابداران رسمی پایان نامهارشد حسابداری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت