دانلود مقاله بررسی آمار و نمونه گیری آماری

مقاله بررسی آمار و نمونه گیری آماری نوع فایل : Word تعداد صفحات : 20

دسته بندی: علوم پایه » آمار

تعداد مشاهده: 4614 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

حجم فایل:26 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود مقاله بررسی آمار و نمونه گیری آماری 

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات : 20

  پیشگفتار

  بررسی آمار و نمونه گیری آماری
  فصل اول
  گاهی ممکن است جامعه ها یکدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشکیل شده باشند. یعنی جامعه را می‌توان به چند جزو تقسیم کرد،‌ به طور که افراد داخل هر بخش،‌ بسیار به هم نزدیک باشند ولی این بخشها با هم تفاوت بسیار دارند.
  هر یک از این بخشها را یک «طبقه» می‌نامند. برای مثال در مطالعه وضع درآمد خانوارها،‌ با چنین شرایطی روبه رو هستیم . که در بعضی از خانوارها یک دست و همگن نیستند و برای بعضی آنها ممکن است درآمد حدود پانصدهزار ریال در ماه خیلی دور از انتظار باشد و حال ممکن است درآمد بعضی افراد به راحتی از پنج میلیون ریال تجاوز کند. با این شرایط،‌ممکن است جامعه را به طبقات با درآمد کم، ‌درآمد متوسط و درآمد بالا تقسیم کنیم. در این شرایط از هر طبقه،‌ یک نممونه انتخاب می‌کنیم. با روی هم ریختن این نمونه ها یک نمونه مورد نظر از جامعه به دست می‌آید. شکل زیر گویای این وضعیت است:
  نمونه از طبقه اول
  نمونه از طبقه دوم
  نمونه از طبقه سوم
  نمونه گیری خوشه ای
  در این قبیل نمونه گیری با جامعه ای رو به رو هستیم که می‌توانیم آن را به واحدهای مرکب تقسیم کنیم. به قسمی که واحدها در مقایسه با یکدیگر ،‌ دارای سازمان یکسان هستند. ولی ممکن است داخل هر واحد افراد متفاوت باشند. هر یک از این واحدها را یک «خوشه» می‌نامیم. برای مثال می‌خواهیم در باره‌ افرادی که در صنعت رنگرزی فعالیت می‌کنند مطالعه کنیم در این جا می‌توان مجموعه این افراد را به اجزای کوچکتر تقسیم کرد. هر جزء می‌تواند شامل افرادی باشد که در یک کارخانه رنگسازی کار می‌کنند. بنابراین هر کارخانه به عنوان یکی از آن واحدها در نظر گرفته شده است.
  به طور معمول کارخانه هایی در شرایط برابر از لحاظ دستمزد افراد شبیه هم هستند ولی در هر کارخانه ای افراد بنا بر مسئولیتهای محوله دارای درآمدهای متفاوتی می‌باشند. در این شرایط چند خوشه را (که لازم نیست تعداد آنها زیاد باشد) انتخاب و سپس خوشه های انتخاب شده را سرشماری می‌کنیم.
  فصل دوم
  مقدمه
  در تعریف «جامعه» اشاره شده که جامعه مجموعه ای از اشیا است که در یک یا چند صفت مشترک هستند. این صفتها را «متغیر تصادفی» می‌گویند. می‌توان متغیرهای تصادفی را مطابق نمودار زیر دسته بندی کرد.
  متغیر تصادفی
  کمی کیفی
  پیوسته گسسته ترتیبی اسمی
  فصل سوم
  مقدمه
  در این فصل می‌خواهیم اطلاعات را حتیدر یک مقدار کمی خلاصه کنیم. اگر به نمودارهایی که در فصل قبل رسم شده است توجه کنید،‌ ملاحظه خواهید کرد که داده‌ها، در اطراف مقداری می‌خواهیم آن مقداری را که این داده ها اطراف آن تجمع کرده‌اند، ‌تمرکز یافته‌اند و قسمت میانی داده ها و قسمت میانی داده ها فراوانی بیشتری نسبت به قسمت کناری دارد بیابیم، این مقدارها که مشخص کننده مرکز داده ها هستند،‌ «پارامترهای مرکزی» یا «شاخص های مرکزی» نامیده می‌شوند. اهم آنچه به عنوان شاخصهای مرکزی معرفی شده اند،‌عبارتند از:
  میانگین
  میانه
  مد
  میانه
  میانه، کمیتی است که داده ها را نصف می‌کند. به عبارت دیگر،‌ تعداد داده هایی که از میانه بیشترند،‌ برابر تعداد داده‌هایی است که از میانه کمترند. برای محاسبه میانه داده‌ها، ‌ابتدا آنها را مرتب می‌کنیم و داده ای که در وسط قرار می‌گیرد،‌میانه است. اگر تعداد داده ها زوج باشد، دو داده در وسط قرار می‌گیرند که در این صورت، ‌میانگین این دو داده را برابر میانه تعریف می‌کنند. معمولا میانه داده‌ها x، … ،x را با نماد X (بخوانید X تیلدا) نشان می‌دهند.
  حال پس از بررسی موارد و نمونه های مربوط به آمار و نیز توضیح آمار و چگونگی آمارگیری، ما در اینجا به بررسی آماری درصد طلاق و نیز زنان و مردانی را که در این امر شرکت داشته اند می‌پردازیم تا بلکه هم مثالی زده باشیم و نیز آماری هر چند کلی ولی دقیق برای نشان دادن وضعیت طلاق در کشور به دست آورده باشیم.
  جدول 1-1)
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد همسران پاسخ دهندگان مرد به تفکیک محل تولد در مناطق مورد مطالعه کشور
  تعداد زن محل تولد
  جمع بی جواب بیش از سه زن دو زن یک زن 
  209 6 7 46 150 فراوانی روستا
  20% 3% 3% 22% 72% درصد 
  492 14 7 62 409 فراوانی شهر
  46% 3% 1% 13% 83% درصد 
  365 13 7 48 297 فراوانی مرکز استان
  34% 4% 2% 13% 81% درصد 
  66% 33 21 156 856 فراوانی جمع
  100% 3% 2% 15% 80% درصد
  X2 = 14/87 C= 0/12 df= 4
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه را بر حسب تعداد همسران پاسخ دهندگان به تفکیک محل تولد در کل مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد. بطوری که در جدول مشاهده می‌شود بیشترین درصد از مردان (80%) اعم از متولدین روستا ،‌ شهر و مرکز استان دارای 1 زن و 10 درصد آنان دارای 2 زن و 2 درصد پس از 3 زن دارند. درصد بیشتری از مردان 46% متولد شهر، 34% متولد مرکز استان و 20 % متولد روستا. بیشترین درصد از متولدین روستا 72% ، متولدین شهر 38% و متولد مرکز استانها 81% دارای 1 زن می‌باشند. بیش از یک زن داشتن در بین متولدین روستا 25% بیشتر از متولد شهر 14%‌ و متولدین مرکز استان 15% می‌باشند. با توجه به یافته های مندرج در جدول آزمون مجذورفی x2 = 14/87 . آزمون مجذورفی با حذف ستون بی جواب ستون بی جواب و به صورت جدول 3*3 محاسبه شده است در سطح اطمینان 99 درصد با درجه آزاری df=4 قرینه مستقل بودن پاسخ های داده شده به سؤال فوق در مورد متولدین روستا- شهر- مرکز استان یکی نیست به عبارت دیگر احتمال بیش از یک زن داشتن در بین متولدین روستا بیشتر از متولدین شهر و مرکز استان می‌باشد ضریب توافق c به میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می‌دهد. (c=12%)
  جدول شماره 2-1)
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب دفعات طلاق زوج به تفکیک محل تولد در مناطق مورد مطالعه کشور
  تعداد دفعات که زوج طلاق داده است محل تولد
  جمع بی جواب بیش از سه بار دو بار یک بار 
  209 34 3 14 158 فراوانی روستا
  20% 16% 1% 7% 76% درصد 
  492 149 6 34 303 فراوانی شهر
  46% 30% 1% 7% 62% درصد 
  365 134 6 21 204 فراوانی مرکز استان
  34% 37% 1% 6% 56% درصد 
  1066 317 15 69 665 فراوانی جمع
  100% 30% 1% 6% 63% درصد
  X2 = 1/11 C= 0/04 df= 4
  جدول 2-1 : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه را بر حسب دفعات طلاق زوج بطوریکه در جدول مشاهده می‌شود،‌ بیشترین درصد از مردان (63%) ،‌ یک با ر همسر خود را طلاق داده اند. 6% از آنان دو بار و 1% بیش از سه بار همسران خود را طلاق داده اند.
  30% به این پرسش پاسخی نداده اند که احتمالا کسانی می‌باشند که تا کنون همسران خود را طلاق نداده اند و برای اولین بار است که به دادگاه مراجعه کرده اند و هنوز حکم طلاق صادر نگردیده است.
  درصد بیشتری از مردان (46%) متولد شهر، 34% متولد مرکز استان و 20%‌ متولد روستا می‌باشند.
  به طور کلی بیشترین درصد از متولدین روستا 76% ، ‌متولدین شهر 62% و متولدین مرکز استان 56% تا کنون یکبار از همسران خود جدا شده اند. با توجه به یافته های مندرج در جدول آزمون مجذورفی x2= 1/11 (آزمون مجذورفی با حذف ستون بی جواب و بصورت جدول 3*3 محاسبه شده است) با درجه آزادی df = 4، فرضیه مستقل بودن پاسخ های داده شده به دو متغیر تعداد دفعاتی که زوج طلاق داده و محل تولد پاسخ دهندگان را تأیید می‌کند و نتیجه گرفته می‌شود که نسبت پاسخهای داده شده به سؤال فوق برای متولدین روستا ،‌ شهر و مرکز استان یکسان است،‌یعنی بین دو متغیر یاد شده فوق رابطه معنی داری وجود ندارد.
  ضریب وابستگی (c = 0/04) میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می‌دهد.
  جدول شماره 3-1 الف)
  جدول فراوانی و درصد طلاق زوجه از همسران قبلی به تفکیک محل تولد در مناطق مورد مطالعه کشور
  تعداد دفعات طلاق زوجه از همسران قبلی محل تولد
  جمع بی جواب بیش از سه بار دو و سه بار یک بار 
  352 316 0 2 34 فراوانی روستا
  100% 90 – – 10 درصد 
  977 840 5 10 122 فراوانی شهر
  100% 86 5/0 1 5/12 درصد 
  1111 1023 1 4 83 فراوانی مرکز استان
  100% 93 – – 7 درصد 
  2440 2179 6 16 239 فراوانی جمع
  100% 89% – 1% 10% درصد
  جدول 3-1 الف) فراوانی و درصد دفعات طلاق زوجه از همسران قبلی به تفکیک محل تولد و کر مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد.
  بطوریکه در جدول مشاهده می‌شود بیشترین درصد از زنان 89% به این پرسش پاسخ نداده اند که احتمالا کسانی می‌باشند که فقط یک بار ازدواج کرده اند و برای اولین بار است که به دادگاه مراجعه کرده و هنوز حکم طلاق آنان صادر نگردیده است،‌ یا اینکه از دادن پاسخ امتناع ورزیده اند.
  10% نیز اظهار نموده اند که یک بار درگذشته از همسر خود جدا شده اند،‌ با توجه به داده های جدول (df= 4) آزمون مجذورفی X2 = 3/32 ( آزمون مجذورفی با حذف ستون بی جواب و بصورت جدول 3×3 محاسبه گردیده است) نشان می‌دهد که دو متغیر تعداد دفعات طلاق زوجه از همسران قبلی و محل تولد زوجین مستقل از یکدیگرند یعنی بین دو متغیر ارتباط معنی دار وجود ندارد. 
  ضریب همبستگی توافقی (c= 0/11) میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می‌دهد.
  جدول شماره 3-1 ب)
  جدول فراوانی و درصد دفعات طلاق زوجه از همسر فعلی به تفکیک محل تولد در مناطق مورد مطالعه کشور
  تعداد دفعات طلاق زوجه از همسران فعلی محل تولد
  جمع بی جواب دو و سه بار یک بار 
  352 84 8 260 فراوانی روستا
  100% 24 2 74 درصد 
  977 429 45 463 فراوانی شهر
  100% 48 0 47 درصد 
  111 453 38 620 فراوانی مرکز استان
  100% 41 3 56 درصد 
  2440 1006 91 1343 فراوانی جمع
  41% 4% 55% درصد
  فراوانی درصد دفعات طلاق زوجه را از همسر فعلی به تفکیک محل تولد در کل مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد. بطوری که در جدول مشاهده می‌شود،‌بیش از نیم از زنان 55% اظهار نموده اند که یک بار از همسر فعلی خود جدا شده اند 4% از آنان 2 یا 3 بار طلاق گرفته اند و 41% به این پرسش پاسخ نداده اند که احتمالا کسانی می‌باشند که برای اولین بار است که به دادگاه مراجعه کرده اند و هنوز حکم طلاق آنان صادر نگردیده است یا اینکه از دادن پاسخ امتناع ورزیده اند.
  جدول 4-1)
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه را بر حسب جنسیت در پاسخ به این سؤال که آیا زوجین با یکدیگر قرابت و خویشاوندی دارند را در کل مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد.
  آیا زوجین بایکدیگر قرابت و خویشاوندی دارند؟ 
  جمع عدد زن فراوانی بلی
  757 245 512 درصد ستونی 
  59/21 98/22 98/20 درصد نسبت به کل 
  59/21 7 6/14 فراوانی خیر
  2749 821 1928 درصد ستونی 
  41/78 02/77 02/79 درصد نسبت به کل 
  41/78 4/23 55 جمع
  3506 1066 2440 
  100 100 100 
  100 41/30 59/69
  همان طوریکه در جدول مشاهده می‌شود،‌بیشترین درصد از پاسخ دهندگان (41/78) اظهار نموده اند که با همسران خود هیچگونه قرابت و خویشاوندی ندارند این گفته برای زنان 79%‌ و مردان 77%‌ نیز به طور جداگانه صادق است. 5/21 % از زوجین با یکدیگر رقابت خویشاوندی دارد.
  جدول 5-1)
  آیا والدین شما از یکدیگر جدا شده اند؟
  جمع مرد زن 
  265 58 207 فراوانی بلی
  56/7 44/5 48/8 درصد ستونی 
  56/7 6/1 9/5 درصد نسبت به کل 
  3241 1008 2233 فراوانی خیر
  44/92 56/94 52/91 درصد ستونی 
  44/92 7/28 6/63 درصد نسبت به کل 
  3506 1066 2440 فراوانی جمع
  100 100 100 درصد ستونی 
  100 41/30 59/69 درصد نسبت به کل
  X2 = 9/83 C= 0/05 df= 1
  جدول شماره 5-1) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه را بر حسب جنسیت در پاسخ به این سؤال که آیا والدین آنها از یکدیگر جدا شده اند،‌ در کل مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد . همانطوریکه در جدول مشاهده می‌شود، بیشترین درصد از پاسخ دهندگان زن مرد (44/92%) ،‌ اظهار نموده اند که والدینشان از یکدیگر جدا نشده اند،‌این گفته برای مردان و زنان نیز بطور جداگانه صادق است. 70% از نمونه مورد مطالعه از زنان تشکیل می‌دهند که 6/36 % از آنان اظهار نموده اند که والدینشان از یکدیگر جدا نشده‌اند و 30% از افراد مورد مطالعه را مردان تشکیل می‌دهندکه 7/28 % از آنان نیز عقیده ای مشابه با زنان دارند.
  جدول 6-1)
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب نوع سرپرستی کسانیکه والدین آنها از هم جدا شده اند در کل مناطق مورد مطالعه کشور.
  نوع سرپرستی جنس پاسخگو
  جمع پرورشگاه سایر اقوام به تنهایی نامادری ناپدری مادر پدر 
  196 3 28 2 27 9 77 50 فراوانی زن
  100% 1% 14% 1% 14% 5% 29% 26% درصد 
  56 1 6 5 4 2 23 15 فراوانی مرد
  100% 2% 11% 9% 7% 3% 41% 27% درصد 
  252 4 34 7 31 11 100 65 فراوانی جمع
  100% 2% 13% 3% 3% 4% 40% 26% درصد
  به طوری که در جدول مشاهده می‌شود، ‌درصد بیشتری از زنانی که والدین آنها از هم جدا شده اند (39%) تحت سرپرستی مادر و (26%) با پدر خود زندگی کرده اند.
  بطور کلی درصد بیشتری از زنان و مردان (40%) پس از جدایی والدین تحت سرپرستی مادر خویش بودند در مقایسه درصد زنانی که با نامادری خود زندگی کرده اند (14%) از درصد مردانی که با نامادری زندگی می کردند (7%) بیشتر است در حالیکه درصد مردانی که به تنهایی زندگی می‌کردند (9%) بیشتر از زنانی است که (1%) پس از جدایی والدین به تنهایی زندگی کرده اند.
  جدول شماره 7-1)
  توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن زن و مرد در موقع جدایی والدین در کل مناطق مورد مطالعه کشور.
  سن زوجین در موقع جدایی پدر و مادرشان در صورت مثبت بودن سؤال جنس پاسخگو
  جمع 16 الی 20 11 الی 15 6 الی 10 تا 5 سال 
  165 18 28 46 73 فراوانی زن
  100% 11% 17% 28% 44% درصد 
  43 4 9 10 20 فراوانی مرد
  100% 9% 21% 23% 47% درصد 
  208 22 37 56 93 فراوانی جمع
  100% 10% 18% 27% 45% درصد
  جدول شماره 7-1: توزیع فراوانی نمونه مودر مطالعه را بر حسب سن زن و مرد در موقع جدایی والدین در کل مناطق مورد مطالعه کشور نشان می‌دهد. چنانکه در جدول مشاهده می‌شود،‌ درصد بیشتری از زنان مطلقه (44%) و مردانیکه همسران خود را طلاق داده اند (47%) ،‌ اظهار نموده اند که در موقع جدائی والدینشان کمتر از 5 سال داشته اند. این نمایانگر آن است که زن و شوهران جوان با وجود داشتن فرزندان خردسال از یکدیگر جدا شده اند.
  بطور کلی درصد بیشتری از زنان و مردان (45%) در موقع جدائی والدین کمتر از 5 سال و 27% کمتر از 10 سال داشته اند یعنی جمعا 72% از آنان ،‌در موقع جدائی والدین کمتر از 10 سال داشته اند. شک نیست که آسیب پذیری کودکان د راین سن بسیار زیاد بوده است...  برچسب ها: دانلود مقاله بررسی آمار نمونه گیری آماری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت